นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จำเริญแพทย์ภัณฑ์ จำกัด (“บริษัท”) ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจต่อลูกค้าและคู่ค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและคู่ค้า บริษัทได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยผู้ใช้บริการ/ลูกค้าและคู่ค้าที่ตกลงให้ความยินยอมให้บริษัททำการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้ให้ไว้กับบริษัทดังนี้

  1. ข้อมูลส่วนบุคคล

1.1 ข้อมูลของลูกค้าและคู่ค้าได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส  เลขประจำตัวประชาชน  เลขหนังสือเดินทาง ที่อยู่อาศัย/ที่ติดต่อ  หรือสถานที่ทำงาน

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าและคู่ค้าให้ไว้กับบริษัท หรือที่มีอยู่แล้วจากการซื้อ ใช้ ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ ติดต่อ เยี่ยมชม ค้นหา ผ่านช่องทางระบบสื่อสาร เว็บไซต์ Call Center ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือช่องทางอื่นใด

1.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่จากลูกค้าและคู่ค้าโดยตรง เช่น หน่วยงานของรัฐ สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการทางการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทข้อมูลเครดิต และผู้ให้บริการข้อมูล เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะเก็บรวบรวม ข้อมูลได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากลูกค้าตามที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่ตามที่กฎหมายกำหนด

  1. วัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้และเผยแพร่ เพื่อกรณีดังต่อไปนี้

2.1 ให้ลูกค้าและคู่ค้าสามารถเข้าถึงการขาย การใช้ การบริการ การดำเนินกิจกรรม การติดต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัท

2.2 ให้ลูกค้าและคู่ค้าสามารถใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการได้ตามความประสงค์ในฐานะคู่สัญญา/ผู้ซื้อหรือผู้ใช้บริการ

2.3 ใช้ในการดำเนินการตามคำขอของลูกค้าและคู่ค้าในการพิจารณาอนุมัติ การให้สิทธิประโยชน์ และ/หรือบริการต่างๆ เช่น การเป็นตัวแทนจำหน่าย, การลงทะเบียนสมัครสมาชิก เป็นต้น

2.4  การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผล การติดต่อ การแจ้ง การมอบงานให้แก่ผู้ให้บริการภายนอก

การโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ รวมถึงการแจ้งข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือการมอบหมายให้บริการ

2.5 ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

2.5.1 การปฏิบัติตามคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

2.5.2 การปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ รวมถึงประกาศและระเบียบที่ออกตามกฎหมายที่บริษัทจำเป็นต้องปฏิบัติตาม

2.5.3 การบริหารความเสี่ยง การกำกับตรวจสอบ การบริหารจัดการภายใน ภายใต้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2.6 การดำเนินงานไม่เกินขอบเขตที่ลูกค้าพึ่งรับทราบ เช่น

2.6.1 การบันทึกเสียงของ Call Center การบันทึกภาพ CCTV การแลกบัตรก่อนเข้าอาคาร

2.6.2 การประเมินความพึงพอใจ การดูแลลูกค้าและคู่ค้า การแจ้งเตือน หรือนำเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ การจัดการข้อร้องเรียน เพื่อประโยชน์ของลูกค้าและคู่ค้า

2.7 การป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ยงที่เกิดการกระทำการทุจริต ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การผิดนัดชำระหนี้หรือผิดสัญญา การทำผิดกฎหมาย

2.8 การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน ตัวแทนของลูกค้านิติบุคคล

2.9 การติดต่อ การบันทึกภาพ การบันทึกเสียงการจัดประชุม อบรม สันทนาการ การจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก หรือออกบูธ

2.10 การรับ-ส่งพัสดุ

2.11 การที่ลูกค้าและคู่ค้าได้รับประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ ตามที่ให้ความยินยอมไว้

2.12 การที่ลูกค้าและคู่ค้าได้รับข้อเสนอ สิทธิประโยชน์พิเศษ คำแนะนำ และข่าวสารต่างๆ รวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์และ/หรือ บริการ สิทธิประโยชน์ โปรโมชั่น ข่าวสาร หรือกิจกรรมพิเศษของบริษัท หรือพันธมิตรทางธุรกิจ หรือของบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท

2.13 การใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพการทำงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.14 การบริการหลังการขาย รวมถึงการติดตาม ประสานงาน แก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม

2.15 เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ เสนอ ให้ใช้ ปรับปรุงการขาย การบริการ การดำเนินธุรกิจ การดำเนินกิจการ และ/หรือการดำเนินการกิจกรรมของบริษัท

2.16 เพื่อการดำเนินการอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น

  1. ระยะเวลา

3.1 เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่เป็นลูกค้าและคู่ค้าหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับบริษัท

3.2 ตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตหรือตามอายุความที่กฎหมายกำหนดบริษัทจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

  1. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 มาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure)

4.2 มาตรการเชิงบริหารจัดการ (Organizational Measure) เพื่อรักษาปลอดภัยป้องกันการละเมิดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

4.3 กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ มาตรฐานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.4 มาตรการเป้องกันไม่ให้ผู้รับข้อมูลไปจากบริษัทใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ หรือโดยไม่มีอำนาจหรือโดยไม่ชอบ

4.5 มาตรการการปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นระยะๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม

  1. สิทธิในความเป็นเจ้าของ

การใช้สิทธิของดังกล่าวข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.1 สิทธิต่างๆ ได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

5.2 สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล และขอให้ทำสำเนาข้อมูล

5.3 สิทธิขอถอนความยินยอม เมื่อใดก็ได้ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์กับลูกค้า ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะส่งผลกระทบต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการต่างๆ

5.4 สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล ในกรณีที่บริษัทได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

5.5 สิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลยกเว้นการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทำขึ้นเพื่อ

5.5.1 การดำเนินงานที่จำเป็นโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น

5.5.2 ดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์

5.5.3 เพื่อการยืนยันสิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการต่อสู้ในการฟ้องร้องตามกฎหมายโดยบริษัทจะแสดงเหตุผลตามกฎหมายได้ว่ามีความสำคัญยิ่งกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของลูกค้าและคู่ค้า

5.6 สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวลูกค้าได้

5.6.1 ในกรณีที่แสดงหลักฐานว่าหารเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

5.6.2 หมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง

5.7 สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล ในระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลหรือขอคัดค้าน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

 

  1. ช่องทางการติดต่อ

ลูกค้าสามารถดำเนินการขอใช้สิทธิต่างๆ ได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

  • ในวันและเวลาทำการของบริษัท (เวลา 8. 00 น. ถึง 17.00 น.)
  • บริษัท จำเริญแพทย์ภัณฑ์ จำกัด: สถานที่ติดต่อ : 3/111 ซอยลาดพร้าว 34 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02 511 5699